Báo cáo xâm hại

Author Archives

Phiên họp giả định ” Quốc hội trẻ em” lần thứ I – năm 2023 thảo luận về vấn...

Phiên họp giả định ” Quốc hội trẻ em” lần thứ I – năm 2023 thảo luận về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em

Phiên họp giả định ” Quốc hội trẻ em” lần thứ I – năm 2023 thảo luận về vấn...

Tập huấn chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành...

Tập huấn chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” cho cán bộ Đoàn khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Tập huấn chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình tuyên truyền pháp luật dành...