Báo cáo xâm hại

Mạng lưới

bg-mangluoi

Về Chúng Tôi

Mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Mục đích thành lập mạng lưới

  • Xử lý các phản ánh, thông tin về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng,Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
  • Xây dựng môi trường mạng lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em.
  • Nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
  • Nâng cao hình ảnh Việt Nam trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Quốc tế.

Chúng tôi làm gì

Công việc của chúng tôi là tổng hợp chia sẻ các tài liệu, hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ. Chúng tôi thu thập, tiếp nhận và điều tra các thông tin xấu độc đối với trẻ em trên không gian mạng sau đó sẽ tổng hợp lại và điều phối xử lý các hành vi xâm hại đối với trẻ nhỏ.