Báo cáo xâm hại

Trang chủ

VỀ CHÚNG TÔI

Mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tăng
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm
hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi
trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

HỎI & ĐÁP

BẠN CÓ MUỐN CÂU HỎI CỦA BẠN ĐƯỢC TRẢ LỜI BỞI MỘT CHUYÊN GIA ?

QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁO CÁO

quytrinh_tiepnhan

Tiếp nhận

Tiếp nhận các phản ánh về hành vi, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

quytrinh_thuthap

Thu thập

Thu thập những thông tin về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
quytrinh_xacminh

Xác minh & đánh giá

Xác minh các thông tin về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đánh giá nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của những thông tin này.

quytrinh_xuly

Điều phối xử lý

Điều phối các cơ quan có liên quan để xử lý các nội dung, hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.