Báo cáo xâm hại

Các văn bản Quy phạm pháp luật về Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Các văn bản Quy phạm pháp luật về Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Các văn bản Quy phạm pháp luật về Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

– Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 01/06/2021;

– Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

– Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017;

– Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

– Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

– Quyết định 311/QĐ-TTG ngày 05/3/2022;

No Comments

Give a comment